خوشبخت

درخواست حذف این مطلب
خوشبخت، ی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.

ویکتور هوگو