ویژگی افرادی که کتاب نمیخوانند

درخواست حذف این مطلب
1. خیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات و propaganda قرار می گیرند.

2. حرف های تکراری می زنند.

3. دایره واژگان آنها بسیار محدود است.

4. خود را نمی شناسند.

5. با هیجان و احساس زندگی می کنند.

6. بخش استدلالی ذهن آنها تقریباً تعطیل است.

7. استعداد پوپولیست شدن را پیدا می کنند.
ادامه مطلب